واحد سازمانی
آقای سعید پور علی
نام کارمند :آقای سعید نام خانوادگی:پور علی
سمت سازمانی :کارشناس آموزشی و امور مدرسان شماره تماس :114