واحد سازمانی
نام کارمند :آقای نام خانوادگی:محمدزاده
سمت سازمانی :متصدی امور فارغ التحصیلان (کمک کارشناس . بایگان) شماره تماس :34798102