واحد سازمانی
سرکار خانم آقاجانپوریان وحید
نام کارمند :سرکار خانم نام خانوادگی:آقاجانپوریان وحید
سمت سازمانی :مسئول حسابداری و اعتبارات شماره تماس :35424299
داخلی 113