واحد سازمانی
نام کارمند :آقای حسن نام خانوادگی:اسدپور
سمت سازمانی :مسئول کارپردازی شماره تماس :35406515
امور مالی داخلی 112