واحد سازمانی
آقای حسین امکانی
نام کارمند :آقای حسین نام خانوادگی:امکانی
سمت سازمانی :کارشناس امور فارغ التحصیلان شماره تماس :35424299
داخلی 105