واحد سازمانی
آقای یحیی کریم پور
نام کارمند :آقای یحیی نام خانوادگی:کریم پور
سمت سازمانی :مدیریت امور آموزشی و پژوهشی شماره تماس :
شماره تماس 5424299 داخلی 122