واحد سازمانی
نام کارمند :آقای عبدالرزاق نام خانوادگی:وشمگیر
سمت سازمانی : شماره تماس :35424299
داخلی 110