واحد سازمانی
آقای عبدالرزاق وشمگیر
نام کارمند :آقای عبدالرزاق نام خانوادگی:وشمگیر
سمت سازمانی :مسئول حراست شماره تماس :110