واحد سازمانی
آقای یعقوب قلیزاده
نام کارمند :آقای یعقوب نام خانوادگی:قلیزاده
سمت سازمانی :کارشناس امور فارغ التحصیلان شماره تماس :
واحد آموزش داخلی 105