واحد سازمانی
آقای یعقوب قلیزاده
نام کارمند :آقای یعقوب نام خانوادگی:قلیزاده
سمت سازمانی :کارشناس امور ثبت نام و مشمولین شماره تماس :35424299
واحد آموزش داخلی 106