واحد سازمانی
آقای عادل ساجدی
نام کارمند :آقای عادل نام خانوادگی:ساجدی
سمت سازمانی :مدیریت امور آموزشی و پژوهشی , کارشناس برنامه ریزی آموزشی و امتحانات شماره تماس :35424299
داخلی 122