واحد سازمانی
آقای عادل ساجدی
نام کارمند :آقای عادل نام خانوادگی:ساجدی
سمت سازمانی :کارشناس امور ثبت نام و مشمولین , کارشناس برنامه ریزی آموزشی و امتحانات شماره تماس :106