واحد سازمانی
آقای حامد  کوولی
نام کارمند :آقای حامد نام خانوادگی:کوولی
سمت سازمانی :مدیر امور مالی , مدیر امور اداری شماره تماس :118