واحد سازمانی
نام کارمند :آقای حامد نام خانوادگی:کوولی
سمت سازمانی :مدیر امور مالی , مدیر امور اداری شماره تماس :111