تاریخ : پنجشنبه 8 اسفند 1398     |     کد : 608

ضدعفونی فضاهای آموزشی

پیشگیری از شیوع بیماری های واگیر دار

ضد عفونی جهت مقابله با بیمارهای واگیر دار

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش ، به منظور پیشگیری از شیوع بیماری های واگیر دار کلیه فضاهای آموزشی مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری تبریز ضد عفونی گردید .