تاریخ : چهارشنبه 7 اسفند 1398     |     کد : 607

فعالیت های آموزشی ، پژوهشی و فرهنگی

بازدید هیات نظارت دانشگاه تبریز از مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری تبریز

از فعالیت های آموزشی ، پژوهشی و فرهنگی

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش ، هیات نظارت دانشگاه تبریز مطابق روال سالانه فعالیت های صورت گرفته در حوزه های آموزشی ، پژوهشی و فرهنگی مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری تبریز را مورد ارزیابی قرار داد .