تاریخ : سه شنبه 19 آذر 1398     |     کد : 590

بازدید رئیس و اساتید مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری تبریز از شرکت فیال بتون تبریز

به روایت تصویر