تاریخ : پنجشنبه 14 آذر 1398     |     کد : 587

مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری تبریز با مشارکت مجمع مهندسان جوان استان برگزار میکند.

آشنایی با استاندارها،چالش ها و رویکرد های نوین در مدیریت پروژه و طرح


PDF چاپ چاپ