تاریخ : سه شنبه 28 آبان 1398     |     کد : 581

رئیس و کارکنان مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری تبریز

همگام با مردم آگاه و بابصیرت تبریز در راهپیمایی حمایت از بیانات مقام معظم رهبری شرکت کردند.


PDF چاپ چاپ