تاریخ : شنبه 4 آبان 1398     |     کد : 573

در پی دعوت شرکت آذر بام عایق کار

از مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری تبریز

بازدید به روایت تصویر