تاریخ : يکشنبه 28 مهر 1398     |     کد : 570

جلسه هماهنگی رویداد استارتاپ ویکند تبریز

در مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری تبریز

جلسه هماهنگی  رویداد استارتاپ  ویکند تبریز روزپنجشنبه 25 مهر با حضور روسا و کارشناسان مجمع مهندسان جوان  استان، دانشگاه فنی و حرفه ای استان ، پارک علم و فناوری  استان ، مرکز رشد  دانشگاه تبریز ، معاونت برنامه ریزی  شهرداری تبریز ، سازمان های  زیباسازی، ترافیک و پسماند  شهرداری تبریز در سالن کنفرانس  مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری تبریز  برگزار  گردید.
در ابتدای این جلسه  دکتر سلطانی  رئیس مرکزآموزش  علمی کاربردی شهرداری تبریز ضمن تشریح فعالیت ها و اهداف مربوط به برگزاری استارت آپ ها به برنامه ریزی های  انجام گرفته توسط این مرکز  برای برگزاری  رویداد استارتاپ  ویکند به نام شهرداری تبریز اشاره نموده  و به نقش تعیین کننده چنین اقدامات ومراکز نوآور و دانش بنیان در توسعه سازمان های مهم تاکید کردند.
در ادامه خانم دکتر فرضی کارشناس مجمع مهندسان جوان به ارائه  طرح توجیهی  و برنامه اجرایی  این رویداد پرداختند در این ارائه  محور کلی این استارتاپ ،طبق هماهنگی های قبلی حوزه های پسماند ، ترافیک، مبلمان  وزیباسازی شهری عنوان شد. 
در پایان این نشست آقایان برزگری از دانشگاه فنی وحرفه ای، محمد یاری از پارک علم و فناوری ، سلمانی از مرکز رشد دانشگاه تبریز،مهندس میر محمدی از مجمع مهندسان جوان و سایر همکاران دیدگاهها و اولویت های مربوط به برگزاری این رویدادرا مطرح کردند.