تاریخ : سه شنبه 23 مهر 1398     |     کد : 569

ویژه اساتید

مقالات قابل چاپ در نشریه مهارت و کارآفرینی دانشگاه جامع

چاپ مقالات برگزیده در نشریه داخلی دانشگاه جامع واحد استان

شورای پژوهش و فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان مقالات با موضوعات ذیل را در نشریه مهارت و کار آفرینی پس از بررسی و انتخاب چاپ خواهد نمود :

1. مقالات و موضوعات مرتبط با کارآفرینی
2. موضوعات تخصصی در حوزه آموزش های مهارتی
3. مطالب ترجمه شده در حصوص آموزش های مهارتی ( با ذکر مرجع )
4. پیشرفت های صورت یافته در زمینه آموزش های مهارتی
5. حل مشکل موجود در صنعت یا جامعه
6. نقش کارآفرینی در احیای صنایع رو به زوال
7. ارتباط صنعت و دانشگاه و نقش آن در کارآفرینی
8. طراحی سیستم اطلاعات کارآفرینی در صنعت و خدمات
9. کارآفرینی و فناوری ارتباطات و اطلاعات  (ICT )
10. موانع کارآفرینی در کشورهای جهان سوم
11. تمامی مطالب و موضوعات مرتبط با آموزش های مهارتی
12. تجربیات کشورهای پیشرفته در زمینه آموزش های مهارتی
13. ساخت دستگاه و یا بهینه سازی فرآیندها در تولید و یا سازمان