تاریخ : يکشنبه 20 مرداد 1398     |     کد : 548

کارگاه آموزش سامانه خدمات کارکنان

در مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری تبریز

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش ،کارگاه آموزش سامانه خدمات کارکنان ،برای همکاران مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری تبریز در سالن همایش مرکز آموزش برگزار گردید.