تاریخ : يکشنبه 19 اسفند 1397     |     کد : 523

برگزاری جلسه کمیته آموزش شهرداری تبریز

در معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری تبریز ،این جلسه با حضور رئیس کمیسیون فرهنگی شورا و رئیس کمسیون برنامه و بودجه شورای شهر تبریز در محل معاونت برنامه ریزی برگزار و ضمن ارائه گزارش از روند برگزاری دوره های آموزشی در سطوح مختلف اعم از کوتاه مدت و بلند مدت بر توانمند سازی پرسنل شهرداری تبریز با توجه به نیازها،اولویت ها و شرایط توسعه شهری و شهرنشینی و به تبع آن آموزش های شهروندی تاکید گردید.