تاریخ : پنجشنبه 29 آذر 1397     |     کد : 511

بازدید معاون برنامه ریزی و توسعه انسانی شهرداری تبریز

کاربردی نمودن آموزش ها و برگزاری دوره های آموزشی بر اساس نیاز سنجی ...

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش ،  آقای مهندس موحد نیا معاون برنامه ریزی و توسعه نیروی انسانی شهرداری تبریز در بازدید از مجموعه علمی کاربردی شهرداری تبریز  ، این مرکز را یکی از نهاد های فعال در شهرداری تبریز عنوان نمودند.
ایشان با اشاره به اینکه آموزش شهروندی از الزامات زندگی و جامعه شهری می باشد ، گفت : به همراهی ، همکاری و همفکری مرکز علمی کاربردی در آموزش شهروندی و آموزش های ضمن خدمت و کوتاه مدت کارکنان نیازمند هستیم .
مهندس موحدنیا خاطر نشان کردند ، فرآیند فعالیتها و روند اجرائی وظایف شهرداری نیازمند بهبود روشها می باشد که قدم های موثری در این زمینه برداشته شده است .
موحدنیا ایجاد بانک اطلاعات ، استفاده از پژوهش های انجام یافته در حوزه های مختلف دانشگاهی ، مناطق و مجموعه های شهرداری ، طرح های جامع مسائل شهری از جمله طرح جامع پسماند ، طرح جامع حمل و نقل برای جلوگیری از دوباره کاری و موازی کاری را یکی از اهداف مرکز پژوهش عنوان کردند.
در پایان مهندس موحد نیا بر کاربردی نمودن آموزش ها و برگزاری دوره های آموزشی بر اساس نیاز سنجی تاکید نمود.
در این نشست دکتر علیرضا سلطانی رئیس مرکز آموزش علمی کاربردی ، پیرامون فعالیت های مرکز آموزش توضیحات لازم را ارائه داده و در ادامه از حوزه های آموزشی و کارگاهی بازدید به عمل آمد .