تاریخ : چهارشنبه 30 خرداد 1397     |     کد : 475

بازدید از کارگاهها و ایستگاههای قطار شهری

با حضور رئیس مرکز آموزش و جمعی از اساتید رشته های عمران ، معماری و شهرسازی

بازدید از قطار شهری تبریز...

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش ؛ رئیس مرکز و جمعی از اساتید عمران ، معماری و شهرسازی از کارگاهها ، ایستگاهها و اقدامات شرکت بهره برداری سازمان قطار شهری تبریز بازدید به عمل آوردند .
در زیر گزارش تصویری این بازدید آورده شده است.