تاریخ : پنجشنبه 24 خرداد 1397     |     کد : 473

کارگاه توجیهی مراقبین امتحانات

نیم دوم سالتحصیلی 97-96

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری تبریز ،کارگاه توجیهی مراقبین امتحانات در تاریخ 23/03/97 در سالن  کنفرانس با حضور ریاست مرکز جناب دکتر سلطانی ،معاون آموزشی ، مراقبین محترم و کارشناسان امتحانات برگزار گردید.
در این جلسه قوانین و مقررات 19 گانه جلسات امتحانی ویژه دانشجویان و سخنان کارشناس امتحانات مطرح گردید.