تاریخ : يکشنبه 26 فروردين 1397     |     کد : 462

انتخاب مدیر گروه رشته های معماری و شهرسازی

مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری تبریز

جلسه انتخاب مدیر گروه رشته معماری و شهرسازی مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری تبریز با حضور اساتید محترم رشته معماری و شهرسازی، روز یکشنبه مورخ 26/01/1397 در محل اتاق کنفرانس مرکز آموزش برگزار گردید. پس از شمارش آرا ،خانم مهندس رقیه سلیمیه بعنوان مدیر گروه رشته معماری و شهرسازی انتخاب شد.

مدیر گروه جدید رشته معماری و شهرسازی مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری تبریز  از سال 1387 در دانشگاههای  آزاد اسلامی و مراکز علمی کاربردی تدریس نموده است.