تقدیرنامه ها

 عکس های شاخه تقدیرنامه ها
مرکزفعال و برتر سومین نمایشگاه اشتغال و کار آفرینی
مرکزفعال و برتر سومین نمایشگاه اشتغال و کار آفرینی
مرکزفعال و برتر سومین نمایشگاه اشتغال و کار آفرینی