روابط عمومی
تمامی عکس های آموزشی-فرهنگی-هنری-مراسم ها
 عکس های شاخه روابط عمومی
حضور دکتر سلطانی در برنامه تلوزیونی تبریزیم
حضور دکتر سلطانی در برنامه تلوزیونی تبریزیم
حضور دکتر سلطانی در برنامه تلوزیونی تبریزیم
حضور دکتر سلطانی در برنامه تلوزیونی تبریزیم
حضور دکتر سلطانی در برنامه تلوزیونی تبریزیم
حضور دکتر سلطانی در برنامه تلوزیونی تبریزیم
نشست خبری رئیس مرکز آموزش
نشست خبری رئیس مرکز آموزش
نشست خبری رئیس مرکز آموزش
نشست شهردار محترم کلانشهر تبریز با اصناف
نشست شهردار محترم کلانشهر تبریز با اصناف
نشست شهردار محترم کلانشهر تبریز با اصناف
نشست شهردار محترم کلانشهر تبریز با اصناف
نشست شهردار محترم کلانشهر تبریز با اصناف
نشست شهردار محترم کلانشهر تبریز با اصناف
دیدار با خانواده شهید عبداللهی
دیدار با خانواده شهید عبداللهی
دیدار با خانواده شهید عبداللهی
دیدار با نماینده ولی فقیه
دیدار با نماینده ولی فقیه
دیدار با نماینده ولی فقیه
برنامه تلوزیونی شبکه سهند
برنامه تلوزیونی شبکه سهند
برنامه تلوزیونی شبکه سهند
مراسم غبارروبی مزار شهدا مهرماه 1394
مراسم غبارروبی مزار شهدا مهرماه 1394
مراسم غبارروبی مزار شهدا مهرماه 1394
مراسم غبار روبی مزار شهدا مهرماه 1394
مراسم غبار روبی مزار شهدا مهرماه 1394
مراسم غبار روبی مزار شهدا مهرماه 1394
بازدیددکترجندقیان معاون دانشجویی و فرهنگی موسسه آموزش عالی مدیریت شهری و روستائی از مرکز آموزش
بازدیددکترجندقیان معاون دانشجویی و فرهنگی موسسه آموزش عالی مدیریت شهری و روستائی از مرکز آموزش
بازدیددکترجندقیان معاون دانشجویی و فرهنگی موسسه آموزش عالی مدیریت شهری و روستائی از مرکز آموزش
سی و ششمین اجلاس سراسری روسای واحدهای استانی و موسسات آموزش عای دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور درتبر
سی و ششمین اجلاس سراسری روسای واحدهای استانی و موسسات آموزش عای دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور درتبر
سی و ششمین اجلاس سراسری روسای واحدهای استانی و موسسات آموزش عای دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور درتبر
سی و ششمین اجلاس سراسرس روسای واحدهای استانی و موسسات آموزش عالی دانشگاه جامع کشور در تبریز
سی و ششمین اجلاس سراسرس روسای واحدهای استانی و موسسات آموزش عالی دانشگاه جامع کشور در تبریز
سی و ششمین اجلاس سراسرس روسای واحدهای استانی و موسسات آموزش عالی دانشگاه جامع کشور در تبریز
نشست دکتر مردانی رئیس موسسه آموزش عالی مدیریت شهری و روستائی با رئیس مرکز آموزش و کارکنان
نشست دکتر مردانی رئیس موسسه آموزش عالی مدیریت شهری و روستائی با رئیس مرکز آموزش و کارکنان
نشست دکتر مردانی رئیس موسسه آموزش عالی مدیریت شهری و روستائی با رئیس مرکز آموزش و کارکنان
نشست دکتر مردانی رئیس موسسه آموزش عالی مدیریت شهری و روستائی با رئیس مرکز آموزش و کارکنان
نشست دکتر مردانی رئیس موسسه آموزش عالی مدیریت شهری و روستائی با رئیس مرکز آموزش و کارکنان
نشست دکتر مردانی رئیس موسسه آموزش عالی مدیریت شهری و روستائی با رئیس مرکز آموزش و کارکنان
بازدید اعضای دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان مازندران از مرکز آموزش شهرداری تبریز
بازدید اعضای دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان مازندران از مرکز آموزش شهرداری تبریز
بازدید اعضای دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان مازندران از مرکز آموزش شهرداری تبریز
امضاء تفاهم نامه همکاری با دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
امضاء تفاهم نامه همکاری با دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
امضاء تفاهم نامه همکاری با دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
امضاء تفاهم نامه همکاری با دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
امضاء تفاهم نامه همکاری با دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
امضاء تفاهم نامه همکاری با دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
دیدار دکتر مردانی رئیس موسسه عالی مدیریت شهری و روستایی وزارت کشور بادکتر نجفی شهردار تبریز
دیدار دکتر مردانی رئیس موسسه عالی مدیریت شهری و روستایی وزارت کشور بادکتر نجفی شهردار تبریز
دیدار دکتر مردانی رئیس موسسه عالی مدیریت شهری و روستایی وزارت کشور بادکتر نجفی شهردار تبریز
بازدید دکتر مردانی رئیس موسسه عالی مدیریت شهری و روستایی وزارت کشور از مرکز آموزش
بازدید دکتر مردانی رئیس موسسه عالی مدیریت شهری و روستایی وزارت کشور از مرکز آموزش
بازدید دکتر مردانی رئیس موسسه عالی مدیریت شهری و روستایی وزارت کشور از مرکز آموزش
امضاء تفاهم نامه همکاری با جهاد دانشگاهی استان آذربایجان شرقی
امضاء تفاهم نامه همکاری با جهاد دانشگاهی استان آذربایجان شرقی
امضاء تفاهم نامه همکاری با جهاد دانشگاهی استان آذربایجان شرقی
امضاء تفاهم نامه همکاری با جهاد دانشگاهی استان آذربایجان شرقی
امضاء تفاهم نامه همکاری با جهاد دانشگاهی استان آذربایجان شرقی
امضاء تفاهم نامه همکاری با جهاد دانشگاهی استان آذربایجان شرقی
آیین افتتاح طبقات فوقانی و ...
آیین افتتاح طبقات فوقانی و ...
آیین افتتاح طبقات فوقانی و ...
آیین افتتاح  طبقات فوقانی و ...
آیین افتتاح طبقات فوقانی و ...
آیین افتتاح طبقات فوقانی و ...
آیین افتتاح طبقات فوقانی و ...
آیین افتتاح طبقات فوقانی و ...
آیین افتتاح طبقات فوقانی و ...
آیین افتتاح طبقات فوقانی و ...
آیین افتتاح طبقات فوقانی و ...
آیین افتتاح طبقات فوقانی و ...
آیین افتتاح طبقات فوقانی و ...
آیین افتتاح طبقات فوقانی و ...
آیین افتتاح طبقات فوقانی و ...
آیین افتتاح طبقات فوقانی و ...
آیین افتتاح طبقات فوقانی و ...
آیین افتتاح طبقات فوقانی و ...
1از2‏