پرداخت شهریه
بسمه تعالی

دانشجویان گرامی بعد از انتخاب واحد در ابتدای هر نیمسال تحصیلی موظفند سریعا به امور مالی دانشگاه مراجعه و نسبت به تهیه فیش بانکی و پرداخت شهریه تحصیلی خود اقدم فرمایند.
توجه فرمایید :
دانشجو باید فیش %15را از طریق سامانه آموزشی سجاد به حساب  دانشگاه جامع  و فیش %85 را به حساب مرکز آموزش علمی _ کاربردی شهرداری تبریز در بانک ملی به شماره حساب 0111282465000واریز نماید

كليه دانشجويان موظفند پس از انتخاب واحد با در دست داشتن برگه انتخاب واحد حداكثر تا 72 ساعت به امور مالي مراجعه نمايند.

شرايط تسويه حساب
دانشجويان بايستي پس از انتخاب واحد در سامانه مبلغ %15 مربوط به دروس انتخابي مشخص شده در سايت دانشگاه جامع را پرداخت و با در دست داشتن كد ملي و كد رهگيري مبلغ پرداختي، ظرف 72 ساعت به امورمالي مراجعه نموده و اقدام به دريافت فيش %85 شهريه  و پرداخت  آن نمايند.
لازم به ذكر است عدم تسويه حساب  وتثبيت مالي ظرف مدت تعيين شده به منزله عدم انتخاب واحد تلقي خواهد شد.