رشته های تحصیلی
رشته های مقطع کاردانی ناپیوسته ترمی :


کاردانی حرفه ای حسابداری مالی

کاردانی حرفه ای روابط عمومی

کاردانی فنی معماری شهری

کاردانی حرفه ای مدیریت امور اداری

کاردانی فنی عمران حمل ونقل شهری

کاردانی فنی شهرسازی


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
رشته های مقطع کارشناسی ناپیوسته :


مهندسی فناوری عمران ساختمان سازی

کارشناسی حرفه ای حسابداری پروژه ها


مهندسی فناوری معماری طراحی و نوسازی بافت های فرسوده

کارشناسی حرفه ای روابط عمومی - امور رسانه

کارشناسی حرفه ای حقوق اداری

کارشناسی حرفه ای مدیریت امورفرهنگی
- برنامه ریزی فرهنگی

مهندسی فناوری عمران حمل و نقل  شهری

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------